Author = Iman Akbari
Epidemiology of phenylketonuria and its related factors in Kurdistan province during 2012-2014

Volume 2, Issue 2, June 2019, Pages 37-40

Aida Fathollahpour; Pedram Ataee; Sima Touzandeh Jani; Iman Akbari; Asadollah Fathollahpour; Zaher Khazaei